Review 2010_22

02.03.2010

Preisverleihung BESTES PRODUKT

Kategorie "Beschaffen, Fördern, Lagern": Lanfer CARGO-TECHNIK
v.l.n.r.:
Dr. Petra Seebauer, Chefredakteurin, LOGISTIK HEUTE; Alfred Lanfer, Geschäftsführer Lanfer CARGO-TECHNIK GmbH & Co. KG; Laudator Prof. Dr.-Ing. Willibald A. Günthner, VDI Gesellschaft Fördertechnik, Materialfluss Logistik (VDI-FML)